Vedtægter


§ 1

Foreningens navn er Tuse Næs Gymnastikforening, som er forkortet til T.N.G.

Foreningen er hjemmehørende i Holbæk Kommune.

Foreningen har til formål at give medlemmer mulighed for at dyrke fysisk aktivitet.

§2

Foreningen er tilsluttet DGI Nordvestsjælland og Danmarks Gymnastikforbund, hvis formålsparagraffer og vedtægter den fuldt anerkender.

§3

Som medlem kan man optages enhver, der underkaster sig foreningens formål.

Medlemmerne har pligt til at underkaste sig ledelsens bestemmelser, ligesom man er pligtig til at rette sig efter de love, foreningen som medlem af en organisation er underkastet.

Hvis et medlem krænker foreningens love eller nedsætter den omdømme, har bestyrelsen ret til at udelukke vedkommende af foreningen. Det eller de medlemmer kan få deres sag optaget på 1. ordinære generalforsamling.

§4

Stemmeret på generalforsamlingen har alle medlemmer, som er 14 år, og har været medlem af foreningen i mindst 30 dage. Ethvert medlem, der er fyldt 14 år, er valgbar til afdelingerne. Dog skal alle i hovedbestyrelsen være fyldt 18 år. Medlemmer kan kun sidde i 1 afdelingsbestyrelse.

§5

Bestyrelsen består af formand, kasserer, samt 3 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant, der vælges for 2 år ad gangen.

Formanden og kassereren er tegningsberetigede i foreningen..

 

Endvidere vælges to revisorer, heraf afgår 1 hvert år, første gang ved lodtrækning. Endelig vælges for 1-årig periode 1 revisorsuppleant.

Bestyrelsen kan mellem 2 generalforsamlinger nedsætte nye afdelinger og lade formanden for den nye afdeling indtræde i hovedbestyrelsen, men disse valg gælder kun til den 1. ordinære generalforsamling.

 

§6

Kasseren fører  regnskab med indtægter og udgifter. Bestyrelsen fastsætter kontingent.

Formanden, kasseren og sekretær indkalder til bestyrelsesmøde, når der er behov. 

Afgørelse af sager der forlægges bestyrelsen, træffes ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 er til stede.

 

§7

Sekretæren skriver et beslutningsreferat over bestyrelsesmøder, generalforsamling m.m.. Der sendes referat til samtlige bestyrelsesmedlemmer umiddelbart efter et bestyrelsesmøde afholdelse og de da tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer und erskriver referatet i protokollen ved næste mødes afholdelse. 

Sekretæren forestår i øvrigt foreningens korrespondance og andet kontorarbejde, herunder førelsen af en protokol over foreningens hæderstegn, mesterskabsnåle, pokaler og andre præmier.

 

§8

Der aflægges hvert år driftsregnskab. Regnskabet aflægges af kasseren. Bestyrelsen samt afdelingerne kan nedsætte de for arbejdet nødvendige udvalg. 

 

Tuse Næs Gymnastikforening er en kontingentforening, hvor klubbens medlemmer alene hæfter med deres kontingent. Tuse Næs Gymnastikforening hæfter i øvrigt alene med sin formue.

 

§9

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Generalforsamlingen skal afholdes inden udgangen af maj måned. Indvarsling sker i dagspressen mindst 10 dage før generalforsamlingens afholdelse. Indkomne forslag og forslag om vedtægtsændringer skal være formanden i hænde mindst 4 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Dagsorden skal indeholde følgende:

1. Valg af dirigent og stemmetæller.

2. Formanden aflægger beretning

3. Kasseren aflægger det revideret regnskab.

4. Indkomne forslag.

5. Valg af formand/kasserer og sekretær til bestyrelsen.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

7. Valg af revisor og revisorsuppleanter.

8. Eventuelt.

 

§10

Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december.

Æresmedlemmer indstilles til og udnævnes af bestyrelsen og proklameres på generalforsamlingen. Æresmedlemmerne er fritaget for kontingent og fritaget for entrébetaling til gymnastikforeningens årlige opvisning. Udmeldelse af foreningen kan ske skriftlig til kasseren.

 

§11

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 20 stemmeberettigede medlemmer fremsende skriftlig begæring herom med angivelse af emne, man ønsker behandlet. Den skal indvarsles og er beslutningsdygtig som den ordinære.

 

§12

Alle beslutninger tages ved relativ stemmeflerhed, med undtagelse af vedtægtsændringer, hvortil der kræves 2/3 af de afgivne stemmer.

Vedtægtsændringen kan kun vedtages på to på hinanden lovlig indvarslede generalforsamlinger.

 

 

§13

Foreningen kan kun opløses, når det vedtages på 2 lovlige indvarslede generalforsamlinger, der afholdes med mindst 14 dages mellemrum, og når 3/4 af de fremmødte stemmer herfor.

Foreningens ejendele bliver da at fordele efter generalforsamlingens beslutning, dog således at kredsens eventuelle midler og ejendele anvendes til idrættens fremme.

 

 

 

 

Således vedtaget på en ordinære og ekstraordinære generalforsamling d. 5. marts 2019.

Bliv medlem

Tryk her for at melde dig ind i foreningen.
Medlemsskab er gratis.


Du skal være medlem af foreningen for at tilmelde dig det hold du ønsker at gå på. Ved holdtilmelding bliver du automatisk stillet om til betaling.

Selvom du ikke ønsker at gå på et hold må du meget gerne oprette dig som medlem af foreningen.

Velkommen til!

Tuse Næs Gymnastikforening


Kalender
Følg os på facebook
Tuse Næs Gymnastikforening | Kisserupvej 85 | 4300 Holbæk | Tlf.: 30553745